KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL POLİTİKASI

_______________________________________________________________________________________________________________

Bu Politika metninde yer alan tüm içeriklerin, bireysel kullanım dışında kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

İÇİNDEKİLER

 

1.BÖLÜM – 1: GİRİŞ

1.1. Giriş

1.2. Politikanın Amacı

1.3. Kapsam

1.4. Politikanın Yürürlüğü

2.BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek ve Muhafazasını Sağlamak Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Veri Sahibinin Taleplerini İletebileceği Metotların Üretilmesi ile Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

2.4. Dernek Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

3.BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

3.2. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

3.3. Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

3.5. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

4.BÖLÜM – 4: KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

4.1.Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

4.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

5.BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

6.BÖLÜM – 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

6.1. Dernek’in Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

6.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

6.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

6.1.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

7.BÖLÜM – 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

7.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

7.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

7.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

7.2. Başvurulara Verilecek Cevaplar

7.2.1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

7.2.2. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler

7.2.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

 1. BÖLÜM – 1: GİRİŞ

 1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği (Bundan böyle kısaca “İTFMED” veya “Dernek” olarak anılacaktır) açısından büyük önem arz etmekte olup, Dernek’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda İTFMED bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, İTFMED bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Dernek yetkililerinin, merkez ofis ziyaretçilerinin, İTFMED’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve Dernek’in bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir.

 

İlgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için İTFMED tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde İTFMED’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 

 1. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, Dernek tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, Dernek yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, İTFMED’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Dernek tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

 

 1. Kapsam

İşbu Politika; , Dernek bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, İTFMED bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, Dernek yetkililerinin, merkez ofis ve tesis ziyaretçilerinin, Dernek’in ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve İTFMED’nin bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

 1. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika İTFMED tarafından düzenlenerek yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Politika İTFMED’nin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

 

 1. BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

İTFMED, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek ve Muhafazasını Sağlamak Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

İTFMED tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şu şekildedir;

 

Bu kapsamda alınan idari tedbirler şu şekildedir;

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Dernek, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Dernekin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili yöneticilere ve departmanlara raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

İTFMED, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan Dernek içi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

 1. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Veri Sahibinin Taleplerini İletebileceği Metotların Üretilmesi ile Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi

İTFMED, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak İTFMED’e iletmeleri durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Dernek tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

İTFMED tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, İTFMED tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Dernek bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

 1. Dernek Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

İTFMED, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda Dernek’in iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

 

İTFMED’nin iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Dernek yetkililerine raporlanmaktadır. Dernek bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bununla birlikte İTFMED, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

 1. BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

İTFMED; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Dernek, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İTFMED; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, İTFMED tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman Dernek’e başvurabilmektedirler. Bu kapsamda alınan başvurular, İTFMED’nin konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

İTFMED, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Dernek bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu dernek faaliyetleri ve işletmesel faaliyetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir. Dernek tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta ve belirlenmektedir.

 

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

İTFMED, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

İTFMED, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Dernek öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Dernek tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

İTFMED, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda İTFMED, veri sorumlusuna ilişkin tanıtıcı bilgiler, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Bu kapsamda Dernek, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

 1. Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Dernek, kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak ve yükümlülük olduğunun farkındadır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Dernek işte bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak KVK Kanunu’nun 5/2 fıkrasında ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

 

İTFMED tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde İTFMED tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 

 1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

İTFMED hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda Dernek, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

İTFMED meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 

İTFMED gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

İTFMED hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Dernek tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. İTFMED bu doğrultuda yurtdışına veri aktarımı gerektiren durumların varlığı halinde KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

 1. BÖLÜM – 4: KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

 1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

İTFMED bünyesinde; Dernek’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İTFMED, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 

Bu kapsamda İTFMED, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Dernek tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

 1. BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

İTFMED, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. İTFMED KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:

 1. Dernek kurucularına,

 2. Dernek yetkililerine,

 3. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 4. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen alıcı gruplarına;

 

 1. BÖLÜM – 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 1. Dernek’in Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Dernek’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda İTFMED ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

İTFMED ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. İTFMED tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

 2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 3. İhtiyaç Duyulduğunda Dışarıdan Hizmet Alınarak Güvenli Olarak Silme: İTFMED ihtiyaç duyduğu hallerde bünyesinde işlenen kişisel verilerin kendisi adına silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

 1. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. İTFMED, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. İTFMED tarafından tercih edilen anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır;

 1. Maskeleme,

 2. Toplulaştırma,

 3. Veri Türetme,

 

 1. BÖLÜM – 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İTFMED, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Dernek, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Dernek’e olarak iletebileceklerdir:

 1. bilgi@itfmed.org adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Beştepe mahallesi Onkoloji Bulvarı No: 13/ F Fatih İstanbul” adresine iletilmesi,

 2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca İTFMED’e daha önce bildirilen ve Dernek’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak ..................@hs03.kep.tr veya info@.com adresine gönderilmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 1. Başvurulara Verilecek Cevaplar

İTFMED’e yalnızca Dernek’in Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, Dernek’in doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer Derneklerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Dernek’e değil, ilgili Dernek’e yapılması gerekmektedir.

 

 1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini İTFMED’e iletmesi durumunda İTFMED, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzun niteliğine göre, talebinize CD ve flash bellek gibi kayıt ortamları aracılığıyla cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler

İTFMED, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Dernek, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

İTFMED, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

 8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

 10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

 11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği